این سایت به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سانسور شده است.